Fytse

Hast desimber en it lei freed noch hearlik op de fyts.
Soms in flau sintsje.
Hast gjin wyn.
Moaie wolkefjilden
Moaie route fia de Bieren, Waaksens, de Grauwe Kat, Arum,  Penjum, Wûns,
Eksmoarre, Boalsert en Hichtum
Mei lekker muzyk.
Sommige minsken hope dat it rjochts hurd en glêd wurdt, ik hoop dat it lofts foaral skjin en droech bliuwt

Aant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten