Fytse

Hast desimber en it lei freed noch hearlik op de fyts.
Soms in flau sintsje.
Hast gjin wyn.
Moaie wolkefjilden
Moaie route fia de Bieren, Waaksens, de Grauwe Kat, Arum,  Penjum, Wûns,
Eksmoarre, Boalsert en Hichtum
Mei lekker muzyk.
Sommige minsken hope dat it rjochts hurd en glêd wurdt, ik hoop dat it lofts foaral skjin en droech bliuwt

Aant

Feilich fytse


Feilichheid foar fytsers je soene tinke en wolle dat it foarop stiet bij oerheden.
Je soene tinke dat feilichheid net bûn is oan grinzen.
Net oan provinsjegrinzen en seker net oan gemeentegrinzen.
Je soene it tinke......
De praktyk is oars.
At ik fanút Wommels nei Snits fyts kin ik foar de "feilige" binnenpaad route fytse fia Reahûs en Turns.
At je de gledde feeroasters, de drek paden en it altyd mei grutte plazzen oerstreamde betonpaad krekt foarbij Reahûs foar leaf nimme wolle.