Stekjes

Op meardere krúspunten op it N 359 (Burchwerterhoeke en Wommels Noard) wurdt hast it hiele jier in snelle fytsoergong keard troch de bekende reade stekjes. As lisfytser ferflok ik dy dingen hielendal omdat it mei in bytsje gong in gehannes is om der tusken troch te fytsen. Mar yn de wintertiid is it oars. Dan steane de stekken iepen. Dan soe ik de dyk mei gong oerstekke kinne.
Dat doch ik mar net.

Fietsrok

Uiteindelijk is fietsen niet iets voor echte vrouwen. Voordat er een discussie ontstaat over wat een echte vrouw is: dan bedoel ik het type ‘hoge hakken, kokerrok’. Ooit geprobeerd? Ook bij windkracht 7 en regen?

Fytsen

Ik kin it net helpe, mar bin ik earne dan falt myn each it earst op fytsen. Of it gemis oan fytsen.
Beide kin. Bij in winkel, in bushalte en in stasjon sjoch ik mei ôfgrizen nei de omfallen fytsen. Omwaaid of gewoan delsmiten as iets fan gjin wearde.

Nieuwjaarsreceptie


“Ik woon in een heel creatieve straat.” Stralend kijkt de man tegenover me mij aan. We hebben net kennisgemaakt en elkaar direct maar veel goeds toegewenst voor het nieuwe jaar. En terwijl de grote hal van de Harmonie rondom ons steeds leger wordt, gaat mijn nieuwe vriend er nog eens goed voor staan.